تعداد زیادی از ویژگی‌های جسمی ما ژنتیکی است؛ مثل رنگ چشم، رنگ مو، فیزیک بدنی و.... متاسفانه تعداد زیادی از بیماری‌ها نیز از پدر و مادرها به فرزندانشان ارث می‌رسند و معمولا از ابتدای زندگی یک جزء از...